FACEBOOKBUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑvideoΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝΠολιτικήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΥΓΕΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Τρίτη 13 Φλεβάρη 2024 στις 17:00

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε

 

ΕΔΩ  ΤΟ LINK TΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

 

 

Οι   Ασφάλειες Υγείας έχουν ιδιαίτερη διείσδυση στην Ελληνική κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια

Είναι απολύτως λογικό αν σκεφτεί κανείς τη κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό σύστημα υγείας.
Οι μεγάλες ουρές, η ταλαιπωρία ,οι  χρονοβόρες διαδικασίες ,η έλλειψη προσωπικού και υποδομών , οι  τριτοκοσμικές καταστάσεις σε ορισμένα νοσοκομεία . τα φακελάκια των γιατρών , οδηγεί όλο και περισσότερους να επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση.
Όμως θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν αντικαθιστά τη δημόσια αλλά τη συμπληρώνει
Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί , ώστε σε μεγαλύτερες ηλικίες να μπορούμε να την έχουμε διατηρήσει σε ισχύ.
Τα τελευταία χρόνια , ιδιαίτερα μετά το 2017 τα πράγματα στις ασφαλίσεις υγείας έχουν δυσκολέψει αρκετά
Ιδιαίτερα μετά το covit  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ , https://www.taxlive.gr/10399-2/έχουν έρθει τα πάνω κάτω
ΕΔΩ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

 

Άρθρο 268

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

Στον ν. 2251/1994 (A’ 191) προστίθεται άρθρο 2 Α ως εξής:

«Άρθρο 2Α

Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

1.Συμβατικές ρήτρες αναπροσαρμογής ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας μπορούν να εξαρτούν την αναπροσαρμογή από αντικειμενικούς παράγοντες, που στηρίζονται στην αρχή της καταλληλότητας, ήτοι σε πραγματικά και επίκαιρα δεδομένα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, όπως ιδίως η ηλικία του ασφαλισμένου και δείκτες, που είναι σαφείς, αντικειμενικοί, ευρέως προσβάσιμοι και επαληθεύσιμοι από τα συμβαλλόμενα μέρη, οι οποίοι διαμορφώνουν την τελική τιμή του ασφαλίστρου ανά έτος αναφοράς.

Η συμμόρφωση των προαναφερόμενων ρητρών με την αρχή της διαφάνειας και ιδίως με τις παρ. 1,6 και 7 περ. ε) και ια) του άρθρου 2 πληρούται με μόνο τον προσδιορισμό των παραγόντων και δεικτών, από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων, στη σύμβαση ασφάλισης.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξειδικεύονται οι κρίσιμοι δείκτες ή παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αναπροσαρμογή.

2.Σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1, οι ασφαλιστικές εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και δεικτών της παρ. 1. Η ενημέρωση γίνεται από την ασφαλιστική εταιρία εντός προθεσμίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν από κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή.

3.Αν η συμβατική ρήτρα για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων είναι ασαφής ή ελλιπής ή αν έχει προβλεφθεί κατά τρόπο που δεν πληροί τις αρχές της διαφάνειας και της καταλληλότητας κατά την παρ. 1, χωρεί εκ του νόμου αναπροσαρμογή σύμφωνα με τους παράγοντες και δείκτες της παρ. 1, μόνο εάν ο λήπτης της ασφάλισης ενημερωθεί για κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή υπολογίζεται εντός προθεσμίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών πριν τη θέση σε ισχύ της επερχόμενης αναπροσαρμογής.

Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης δεν συμφωνεί με την αναπροσαρμογή, μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με τη λήξη της περιόδου υπολογισμού του τρέχοντος ασφαλίστρου.

4.Οι παρ. 2 και 3 ισχύουν και για μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με εξαίρεση συμβάσεις, στις οποίες είτε δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ασφαλίστρων, είτε προβλέπεται σταθερή αναπροσαρμογή ασφαλίστρων.

5.Οι πάσης φύσεως ενημερώσεις και απευθυντέες δηλώσεις από την ασφαλιστική εταιρία προς τον λήπτη της ασφάλισης μπορεί να γίνονται με αποστολή συστημένης επιστολής στην πιο πρόσφατη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης ή στην πιο πρόσφατη δηλωθείσα διεύθυνση του αντικλήτου του. Στην περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης έχει ζητήσει εγγράφως με κάθε μέσο να λαμβάνει τις πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η σχετική επικοινωνία λαμβάνει χώρα στην τελευταία ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο λήπτης της ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία. Η παράδοση της συστημένης επιστολής κατά το πρώτο εδάφιο και η αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά το δεύτερο εδάφιο αντίστοιχα, αποτελούν τεκμήριο ότι οι πάσης φύσεως ενημερώσεις ή απευθυντέες δηλώσεις περιήλθαν στον λήπτη της ασφάλισης και ότι ο τελευταίος έλαβε γνώση αυτών.».

268 αρθ 1 300x225 1
Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σκληρύνει τη στάση τους και τα πράγματα γίνονται κάθε μέρα και χειρότερα.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες η μια μετά την άλλη έχουν προχωρήσει σε μεγάλες αυξήσεις γιατί δεν μπορούν εύκολα να απορροφήσουν τις τεράστιες αυξήσεις στα νοσήλεια
Έχει αυξηθεί το μέσο κόστος της ζημιάς ,καθώς και η συχνότητα νοσηλείας
Οι ιδιωτικές κλινικές χρεώνουν τουλάχιστον διπλάσια τον ασφαλισμένο πελάτη έναντι του ιδιώτη

Ακυρώσεις συμβολαίων

Πάνω από 192.000 πελάτες  έχουν προχωρήσει σε ακύρωση του συμβολαίου τους , διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ,μετά τις τελευταίες τεράστιες αυξήσεις ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 
Υπάρχουν λύσεις?
Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν και μάλιστα τις έχουμε προτείνει και δεν ακούει κανείς.
Στην ανάπτυξη του κλάδου υγείας ,οι Επαγγελματίες Ενεργοί Ασφαλιστές έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα.
Στο ALLGOOD έχουν  φιλοξενηθεί αρκετά άρθρα για το θέμα
Πατήστε στο μπλε και διαβάστε σχετικά
Ι
Για άλλη μια φορά οι Επαγγελματίες Ενεργοί Ασφαλιστές αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και σας καλούν όλους
Να συμμετέχετε στη διαδικτυακή συνάντηση τη Τρίτη 13 Φλεβάρη και ώρα 5μμ
ΕΔΩ  ΤΟ LINK TΗΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να ακούσουμε τις εταιρείες, τις  κλινικές , τους γιατρούς , τους φορείς , τα σωματεία , τα επιμελητήρια και οποιονδήποτε  άλλον εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με το θέμα  να τοποθετηθούν ανοικτά .
 H συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία , διότι ο κλάδος Υγείας ”νοσεί ” θανάσιμα  και κ’αθε αναβολή κοστίζει.
Από τη δική μας πλευρά θα ακούσουμε τι έχουν να πουν και φυσικά θα προτείνουμε τις δικές προτάσεις  και τις δικές μας  ιδέες  γιατί
, Στην ανάπτυξη του κλάδου υγείας ,οι Επαγγελματίες Ενεργοί Ασφαλιστές έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα.
Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των ”ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ”
και της Π.Ε.Κ.Α.Π
Βασίλης Μουντάκης
Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Δείτε επίσης
Close
Back to top button