FACEBOOKFASHIONNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΕΓΟΝΟΤΑΓΥΝΑΙΚΑκοινωνικάΚΟΣΜΟΣΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΙΔΙΠολιτικήΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣΥΓΕΙΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Ασφάλιση Αλλοδαπών : Σύμφωνα με το Νόμο 4251/2014

Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄)

Η Ασφάλιση αλλοδαπών  είναι ένα Ασφαλιστικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής τους σύμφωνα με τον Ν.4251/2014
Είναι ένα πολύ μικρό και ευέλικτο πρόγραμμα που καλύπτει τα πρώτα έξοδα που θα χρειαστεί κάποιος κατά κύριο λόγο καλύπτει σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα.
Παρακάτω η σχετική ΚΥΑ για ιδιωτική  Ασφάλιση Αλλοδαπών
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
∆/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΛΕΓΧΟΑθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014
Α.Π.: οικ. 53821/2014
ΘΕΜΑ: «Καθορισµός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόµενων παροχών για την
κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή
ανανέωση άδειας διαµονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄), «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τη µε αριθµό 4062/25.7.2014 (ΦΕΚ 2110 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Γεώργιο Ντόλιο.
4. Το υπ’ αριθ.89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) π.δ. « ∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
5. Το υπ’ αριθ.86/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) π.δ. «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε
Καθορίζουµε το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόµενων παροχών για την κάλυψη
πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που µπορούν να ασφαλίζονται σε
ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς

Α. Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους
λόγους του ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, ο τύπος της
οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, υποχρεούνται κατά την
ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, να υποβάλλουν:

α) Ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι
καλύπτουν τον ενδιαφερόµενο για όσο διάστηµα διαµένει στην Ελλάδα ή
β) Ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα

Β. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συµβολαίων προκειµένου να πληρούνται οι διατάξεις του
άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014, αφορούν σε :

• Ασφάλιση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας από ατύχηµα. Το ύψος των
καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ ετησίως
µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών
θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. µε συµµετοχή του
ασφαλιζόµενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

• Ευρεία νοσοκοµειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να
ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου
20% κατ’ ανώτατο όριο

Γ. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια δεν θα γίνονται δεκτά σε περιπτώσεις που περιλαµβάνουν
απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συµφωνίες.

∆. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια θα πρέπει να καλύπτουν χρονικό διάστηµα ενός έτους. Εάν η
διάρκεια του τίτλου διαµονής υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, αυτό θα
προσκοµίζεται υποχρεωτικά ανά έτος.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

 

 

Δίνω  ένα παράδειγμα από την    Ασφαλιστική Ατλαντική Ένωση , η οποία διαθέτει τρία διαφορετικά σχέδια

Φροντίδα Αλλοδαπών  ( bASIC -Best- Plus )

Basic

Θάνατος από Ατύχημα 1.000 €
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000 €
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 15.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου 10.000€

Best

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000 €

Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 15.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου 10.000€

Plus

Θάνατος από Ατύχημα 10.000 €
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000 €
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 15.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Ασθένεια 1.500 €
Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια Μόνον εντός Δημόσιου Νοσοκομείου 10.000€

Πολλές Ασφαλιστικές έχουν εντάξει στα προγράμματά τους και αυτά τα συμβόλαια.

Ενημερωθείτε πλήρως από κάποιον Επαγγελματία Ενεργό Ασφαλιστή δείτε εδώ 

 

BAΣΙΛΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ενεργός Ασφαλιστής 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button