ΑΝΤΡΑΣNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΕΓΟΝΟΤΑΓΥΝΑΙΚΑΕΠΙΧ/ΣΕΙΣκοινωνικάΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗχρηματηστηριιο

O διαχειριστής εκτός από δικαιώματα έχει υποχρεώσεις και ευθύνες

Για αυτό το λόγο θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί σωστά

Ο εκάστοτε    διαχειριστής συνήθως  ορίζεται από τους συνιδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας με συγκεκριμένη  διάρκεια θητείας.

Ο διαχειριστής έχει συγκεκριμένα  δικαιώματα όπως τα οποία  απορρέουν από το καταστατικό της κάθε πολυκατοικίας.

Όμως και υποχρεώσεις, οι οποίες ανάλογα με τη φύση τους, άλλοτε θα απορρέουν από το καταστατικό της πολυκατοικίας και άλλοτε απευθείας από την ισχύουσα νομοθεσία και των οποίων η τήρηση ή μη τήρηση θα δημιουργεί και την ανάλογη ευθύνη του διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής κατά τη διάρκεια της θητείας του, οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με ότι  περιγράφεται  από το  καταστατικό της πολυκατοικίας .

 Έτσι κάθε  πράξη ή παράλειψη του διαχειριστή για να εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα  όπως  ορίζονται στον κανονισμό της πολυκατοικίας, και ιδιαίτερα αναφορικά με την συντήρηση των κοινοχρήστων, δημιουργεί υποχρέωση του διαχειριστή προς αποζημίωση είτε του ζημιωθέντος συνιδιοκτήτη της πολυκατοικίας είτε του ζημιωθέντος τρίτου, γιατί όπως έχει κρίνει η νομολογία, ο διαχειριστής ευθύνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εντολή (άρθρο 714 του Αστικού Κώδικα: «ο εντολοδόχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα») για κάθε πταίσμα του (ΕφΑθ 528/1979)..

Επίσης εάν κάποιος τρίτος έχει ζημιωθεί εξαιτίας παράλειψης των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, για πιθανές επισκευές ή συντηρήσεις χώρων που δεν έγιναν , παρότι έχουν επισημανθεί , ο διαχειριστής ευθύνεται εις ολόκληρον με τους συνιδιοκτήτες εάν από τη μη επισκευή προκλήθηκε βλάβη στον τρίτο (Τσούμας Β., Οριζόντια και Κάθετη Ιδιοκτησία, 2009 σελ. 179 επ).

Ο τρίτος, στην τελευταία περίπτωση, μπορεί να ενάγει μόνο τον διαχειριστή στηριζόμενος και στο άρθρο 914 του Α.Κ. («όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει») για αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας (ΕφΑθ 3126/1988 ΑρχΝ 1988, 219 με Σχόλιο Γεωργίου).

Όταν δημιουργείται ζημία με πταίσμα του διαχειριστή, αυτός ευθύνεται προσωπικά έναντι του ζημιωθέντος λόγω αδικοπραξίας (Εφ Αθ 528/1979 Νοβ 27, 1315), ενώ και οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ευθύνονται ως προστήσαντες (ΕφΑθ 3959/1987 ΕΔΠ 1987, 104, ΕφΑθ 4055/1981 Αρμ 81, 760) Ωστόσο, δεν ευθύνεται προσωπικά για την πληρωμή των χρεών και δεν ενάγεται ατομικά ο διαχειριστής για τα χρέη που έχει η συνιδιοκτησία της πολυκατοικίας προς τρίτους (ΕφΑθ 7289/1987 ΕΔΠ 1987, 215).

Επιπλέον στο  σημείο αυτό να σημειώνεται , ότι η ευθύνη του διαχειριστή, εκτός από αστική, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, είναι ενδεχομένως και ποινική, στις περιπτώσεις στις οποίες προκαλείται από πράξη ή παράλειψή του βλάβη σε αγαθά τρίτων, τα οποία προστατεύονται από την Ποινική Νομοθεσία και η βλάβη των οποίων τιμωρείται ποινικώς.

Για  όλους τους παραπάνω λόγους  προτείνουμε  σε όλους τους  διαχειριστές μεταξύ όλων των άλλων να φροντίσουν  δε όλη τη διάρκεια της θητείας τους να έχουν ασφαλιστεί για τα κάτωθι.

 

Α) ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Καλύψεις
Οι σωματικές βλάβες και οι υλικές ζημιές που είναι δυνατόν να προξενηθούν από ατύχημα
για το οποίο θα ευθύνεται ο ασφαλιζόμενος και το οποίο θα συμβεί στους κοινοχρήστους
ή κοινόκτητους χώρους του ασφαλιζομένου κτιρίου (περιλαμβανομένων και των
ανελκυστήρων), θα έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του ή θα συμβεί στο
χώρο που βρίσκεται μπροστά από το κτίριο και θα οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε
πτώση αντικειμένου που αποτελεί μέρος του κτιρίου.

Β) ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΗΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ ( Μινέττα )

 • Πυρκαγιά / Πυρκαγιά Δάσους
 • Κεραυνός
 • Ζημίες από καπνό
 • Έκρηξη (για λέβητα)
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ζημιές ανελκυστήρα
 • Έξοδα περιορισμού ζημιάς
 • Όρος 72 ωρών
 • Ασφάλιση σε αξία καινούργιου
 • Προστασία από αυτασφάλιση
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων μηχανικών
 • Αποκομιδή ερειπίων
 
 • Θύελλα – καταιγίδα – πλημμυρά – χιονόπτωση – χαλαζόπτωση
 • Έξοδα άντλησης νερών
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά – έκρηξη – θραύση σωληνώσεων
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους (προσωπική)
 • Σεισμός – έκρηξη ηφαιστείου
 • Έξοδα διαμόρφωσης γης – δεντροφυτεύσεων – φυτά κήπων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
1. Για την διεκδίκηση της είσπραξης των νομίμως κατανεμημένων οφειλών, κοινοχρήστων
δαπανών εκ μέρους των υπόχρεων.
2. Για τη διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης, σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής
ευθύνης σε περιπτώσεις ζημιάς κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων αγαθών.
3. Για την ποινική υπεράσπιση του διαχειριστή όταν κατηγορείται για εξ αμελείας
αδικήματα που έχουν σχέση με την δραστηριότητά του. By ARAG

Σημείωση , όλα τα παραπάνω ασφάλιστρα βαρύνουν τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας

Κλείνοντας το άρθρο , προτείνω σε όλους τους διαχειριστές να συμβουλευτούν έναν Επαγγελματία Ενεργό Ασφαλιστή , ο οποίος θα εξηγήσει αναλυτικά τα παραπάνω και θα αναλάβει να σας ασφαλίσει σωστά.

 

Επιμέλεια άρθρου

Βασίλης Μουντάκης

Ενεργός Ασφαλιστής

Related Articles

Back to top button