BUSINESSNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναγκαιότητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός, αλλά πως;

Γράφει ο Κλήμης Δημαρχιάδης Πρόεδρος Cluster «ΠΑΝΟΡΜΟΣ»

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα, η λεγόμενη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας, αποτελεί περίπου το 96% των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη χώρα

. Περίπου το 60% απ’ αυτές δεν απασχολούν κανέναν
εργαζόμενο παρά μόνο τον ιδιοκτήτη τους, το 30% από 1 έως 4 και το 6% από 5 έως 9.
Τα κριτήρια που τίθενται τόσο στην Ε.Ε. όσο και στους διεθνείς οργανισμούς για τον
καθορισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ έχει να κάνει με τον αριθμό απασχολούμενων, τον
ετήσιο κύκλο εργασιών ή τον ετήσιο συνολικό ισολογισμό. Μεσαίες επιχειρήσεις
ονομάζονται αυτές που οι απασχολούμενοι είναι λιγότεροι των 250 και έχουν ετήσιο
κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των €50 εκατ., μικρές με λιγότερους των 50 και ετήσιο
κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των €10 εκατ., ενώ πολύ μικρές με λιγότερους των 10
και ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των €2 εκατ..
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι στην Ελλάδα δεν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
αλλά κατά βάση για πολύ μικρές, που συνήθως έχουν ένα περιορισμένο βαθμό
εξωστρέφειας και είναι αρκετά ευάλωτες σε κρίσεις. Αντίστοιχος είναι ο κατακερματισμός,
αλλά και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.
Η δυσκολία πρόσβασης σε εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό
πρόβλημα. Τα δομικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, όπως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, ο
βαθμός καινοτομίας και εξωστρέφειας, αλλά και η αδυναμία ανάπτυξης συνεργείων και
οικονομιών κλίμακας, μαζί με τον ανασχετικό τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού
συστήματος που ζητάει επάρκεια παρεχόμενων εξασφαλίσεων για την κάλυψη των ορίων
χρηματοδότησης, αυστηροποίηση κριτηρίων δανειοδότησης και υψηλό κόστος
δανεισμού, επιτείνουν την έλλειψη ρευστότητας.
Ο ΠΑΝΟΡΜΟΣ λαμβάνοντας υπόψη την κουλτούρα του ελληνικού επιχειρείν, αλλά και τη
δυσκολία υλοποίησης συγχωνεύσεων, ειδικά στην ασφαλιστική αγορά, κατάφερε και
βρήκε τον τρόπο, μέσω του καινοτόμου επιχειρηματικού του μοντέλου, να συνενώσει, με
ίσους όρους, 60 Συναδέλφους, Συνιδιοκτήτες, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές
δημιουργώντας το 1 ο και απόλυτα επιτυχημένο Cluster της ελληνικής Ασφαλιστικής
Διαμεσολάβησης. Τα επενδυτικά του σχέδια είναι βασισμένα στον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό, στην Εξωστρέφεια, στην Καινοτομία, στην Ανάπτυξη Οικονομιών
Κλίμακος και στα «Πράσινα» Προϊόντα, που θα οδηγήσουν με ασφάλεια, τις επιχειρήσεις
Μέλη του, στην επόμενη μέρα της ασφαλιστικής αγοράς.
Για να διεκδικήσουμε, τους καλύτερους δυνατούς όρους για την πραγμάτωση των
παραπάνω σχεδίων, απαιτείται πρόσβαση σε πόρους πολλών χιλιάδων ευρώ, που μόνο
μέσω του clustering μπορούν να βρεθούν και κατ’ επέκταση να καρπωθούν όλοι, για τις

επιχειρήσεις τους. Προγράμματα επιδοτούμενου επιτοκίου, αλλά και εγγυοδοσίας δανείου
μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω Συνεργατικών Σχημάτων, αφού είναι πιο πιθανό να
πληρούν τις προϋποθέσεις κριτηρίων ως Clusters, παρά το κάθε ασφαλιστικό γραφείο
χωριστά και τα κεφάλαια που θα αντληθούν να κατανεμηθούν στα Μέλη του, μεθοδικά και
με καθοδήγηση, ώστε οι πόροι να απορροφηθούν πλήρως και παραγωγικά.

Το Α’ εξάμηνο του 2022 η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, το 81,3% χρησιμοποίησε Ιδία Κεφάλαια ως πηγή χρηματοδότησης,
προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ αξιοποίησε το 9,6%, το 3,8% πραγματοποίησε επενδύσεις
μέσω τραπεζικού δανεισμού, το 1,7% χρησιμοποίησε εναλλακτικές μορφές
χρηματοδότησης (venture capital, κτλ), ενώ το 2,5% δανείστηκε από φίλους και
οικογένεια (πηγή: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων).

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης & επιχειρηματικότητα(ΤΑΑ), η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα
πρόσβασης σε πόρους συνολικά € 31 δις, τα οποία θα διοχετευθούν με τη μορφή
επιδοτήσεων €18,4 δις και δανείων €12,7 δις τα οποία αποσκοπούν στην υλοποίηση
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η συμμετοχή όμως των ΜΜΕ στο χρηματοδοτικό
μηχανισμό του ΤΤΑ είναι μικρή, αφού οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις του
προγράμματος αποτελούν τροχοπέδη στην ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας.
Σε καλώ να ενημερωθείς για τον ΠΑΝΟΡΜΟ https://panormosins.gr/ και να έρθεις κοντά,
εάν σ’ ενδιαφέρει να μετασχηματιστείς ψηφιακά, διότι αποτελεί επιχειρηματικό
παράδειγμα προς μίμηση, όχι μόνο για την ασφαλιστική αγορά, αλλά και για το σύνολο
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της χώρας.

 

ΚΛΗΜΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΔΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Επικεφαλής Επιμελητηριακού Συνδυασμού «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου «Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών»

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button