BUSINESSFACEBOOKNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών

Γράφει ο Μουντάκης Βασίλης Ασφαλιστικός Πράκτορας

Οι λογιστές τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει ένα τεράστιο όγκο πολύπλοκων

θεμάτων οικονομικής φύσεως  και όχι μόνο. Η συνεχείς αλλαγή φορολογικών νόμων στη χώρα σε συνδιασμό με τη πολυνομία , τη πολυπλοκότητα , τη γραφεοκρατεία και τις παθογένειες του Ελληνικού κράτους , η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη.

Η καθημερινή πίεση της δουλειά και οι απαιτήσεις της δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση , πρωτόγνωρη, με αποτέλεσμα τα λάθη και οι παραλήψεις δεν είναι καθόλου σπάνιες.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι πολύ χρήσιμη και απαραίτητη.

 

 

Ασφαλιστικές Καλύψεις

 

Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη 
Η Ασφαλιστική εταιρία  θα πληρώσει για λογαριασµό του/των
“Ασφαλισµένων” όλες τις “Zηµιές”, συµπεριλαµβανοµένης και της
χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από “Απαιτήσεις”
που πηγάζουν από “Πράξεις ή Παραλείψεις” τους,

 

Προσβολή ∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας

Η Ασφαλιστιική  εταιρία  θα πληρώσει για λογαριασµό του
“Ασφαλισµένου/ων” όλες τις “Ζηµιές” που προκύπτουν από
οποιαδήποτε “Απαίτηση” για οποιαποιαδήποτε “Προσβολή
∆ικαιωµάτων Πνευµατικής Ιδιοκτησίας”.

 

∆υσφήµιση

Η Ασφαλιστική εταιρεία  θα πληρώσει για λογαριασµό του
“Ασφαλισµένου/ων” όλες τις “Ζηµίες” που προκύπτουν από
οποιαδήποτε “Απαίτηση” εξαιτίας δυσφήµισης που προκλήθηκε
χωρίς πρόθεση του “Ασφαλισµένου”

Απόκρουση

Η Ασφαλιστική εταιρεία δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την
“Απαίτηση” τρίτου, η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη
που παρέχεται µε το παρόν. Ο “Ασφαλιστής” αναλαµβάνει να
πληρώσει τα “Έξοδα Απόκρουσης” που θα προκύψουν στο πλαίσιο
της ανωτέρω Απόκρουσης

Επεκτάσεις του βασικού συμβολαίου 

Παράσταση ενώπιον ∆ικαστηρίου

Για οποιοδήποτε πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό ι) και
ιι), το οποίο καταθέτει ενώπιον ∆ικαστηρίου ως µάρτυρας σχετικά
µε “Απαίτηση” για την οποία έγινε έγκαιρη γνωστοποίηση και η
οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη, τα “Έξοδα Απόκρουσης”
θα περιλαµβάνουν τις πιο κάτω αµοιβές, για κάθε ηµέρα κατά την
οποία κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του µάρτυρα ενώπιον του
∆ικαστηρίου:
Ι) Για τον “Λήπτη της Ασφάλισης” Ευρώ 250
ΙΙ) Για “Υπάλληλο” Ευρώ 100
Η ασφαλιστική “Απαλλαγή” δεν εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη
Επέκταση

Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων

Εάν η εταιρεία καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριο,
για λόγο άλλο από τη µη πληρωµή του ασφαλίστρου ή κάποιας
άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον
“Ασφαλισµένο”, ο “Λήπτης της Ασφάλισης” θα έχει το δικαίωµα να
γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόµενη “Απαίτηση” που έγινε για πρώτη φορά κατά του “Ασφαλισµένου”, εντός της “Πρόσθετης Περιόδου
Γνωστοποίησης”. Αυτή η “Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης” δεν
θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριο ή οι ασφαλιστικές καλύψεις
έχουν αντικατασταθεί.

 

Απώλεια εγγράφων

Αναφορικά µε έγγραφα “Τρίτων Προσώπων”
i) για τα οποία ο “Ασφαλισµένος” υπέχει ευθύνη εκ του
νόµου και,
ii) τα οποία εντός της “Περιόδου Ασφάλισης” έχουν
καταστραφεί, φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί, ή σβησθεί
αποκλειστικά κατά την παροχή “Επαγγελµατικών
Υπηρεσιών”

Στον υπολογισµό της “Ζηµίας” θα περιλαµβάνονται τα αναγκαία
έξοδα, στα οποία προέβη ο “Ασφαλισµένος” προκειµένου να
αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τέτοια “Έγγραφα” υπό την
προϋπόθεση ότι:
α) η προαναφερθείσα “Απώλεια” ή “Ζηµία” έλαβε χώρα ενώ τα
“Έγγραφα” ήταν είτε: (1) σε µεταφορά, είτε (2) στην κατοχή του
“Ασφαλισµένου” ή άλλου προσώπου στο οποίο ο “Ασφαλισµένος”
τα είχε εµπιστευθεί,
β) έχει διεξαχθεί επισταµένη έρευνα από τον “Ασφαλισµένο” ή
προστηθέντες του αναφορικά µε την απώλεια ή την κακή
τοποθέτηση των εγγράφων
γ) το ύψος οιασδήποτε “Απαίτησης” για τα εν λόγω έξοδα θα
εξαρτάται από την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, η οποία θα
υπόκειται σε έγκριση από αρµόδιο πρόσωπο, το οποίο θα
υποδεικνύεται από τον “Ασφαλιστή” µε την συγκατάθεση του
“Λήπτη της Ασφάλισης”
δ) ο “Ασφαλιστής” δεν θα έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε
“Απαίτηση”, η οποία οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, και/ή
σταδιακή αποσύνθεση, σκώρο και παράσιτα, ή άλλες αιτίες πέραν
του ελέγχου του “Ασφαλισµένου”
Το όριο ευθύνης του “Ασφαλιστή” για την κάλυψη αυτή ανέρχεται
σε µέρος του “Ασφαλιστικού Ποσού”, ανερχόµενο σε 30.000 Ευρώ.
Ειδική “Απαλλαγή” ύψους 1.000 Ευρώ αντί της γενικής
“Απαλλαγής” θα ισχύει για κάθε “Απαίτηση”, η οποία καλύπτεται
από αυτή την Επέκταση

Οι παραπάνω καλύψεις συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο της AIG ,αλλά θα πρέπει να γνωρίζεται’οτι πολλές εταιρείες έχουν αντίστοιχα συμβόλαι Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστή [ generali , Εθνική , Ιντεράσκο ,Ατλαντική Ενωση κτλ ]

Για το λόγο αυτό προτείνω να μιλήσετε άμεσα με κάποιον ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΝΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ που

να γνωρίζει το κλάδο , ώστε να σας καλύψει με το καλύτερο τρόπο.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕ ΚΟΣΤΙΖΕΙ..ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ

Μουντάκης Βασίλης

Ενεργός Ασφαλιστής

1axia.gr

 

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button