ΑΝΤΡΑΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠολιτικήΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Ποια στοιχεία θα συλλέγει και πώς θα λειτουργεί

 

Υπό στενή παρακολούθηση τίθεται η πορεία του ιδιωτικού χρέους (εξυπηρετούμενου και μη) και οι τάσεις διακύμανσής του, προκειμένου να αναβαθμιστεί η δυνατότητα παρέμβασης της Πολιτείας, όταν χρειάζεται, με τα κατάλληλα εργαλεία.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους στο οποίο θα καταχωρούνται δεδομένα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής πίστωσης (τράπεζες, Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι επιχειρήσεις τους, νομικά πρόσωπα κάθε μορφής). Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία συστήνεται το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους που προβλέπει ο νόμος 5072/2023 για τα δάνεια, υπέγραψαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο Μητρώο θα καταγράφονται ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, ληξιπρόθεσμες και μη και ιδίως: η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής, (αρχικό και τρέχον ύψος, προσαυξήσεις και πρόστιμα, διάρκεια αποπληρωμής, επιτόκιο) και οι τυχόν μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.

Το Μητρώο θα είναι διασυνδεδεμένο με τον Τειρεσία, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και θα τηρείται στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία: α) έχουν υποβάλει αίτηση πίστωσης, β) έχουν συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης, ή γ) είναι εγγυητές.

Ως δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες, αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές.
Ειδικότερα, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων θα συλλέγει:

  1. στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης,
  2. η φύση της οφειλής,
  3. οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους,
  4. οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής,
  5. οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής, ρυθμίσεις της οφειλής,
  6. μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής,
  7. πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.
  8. η ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως συγγνωστού και η απαλλαγή του.

To άρθρο Ιδρύεται Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους – Ποια στοιχεία θα συλλέγει και πώς θα λειτουργεί δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button