ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑNOMIKA ΘΕΜΑΤΑΑΝΤΡΑΣΑΣΦ. ΙΣΤΟΡΙΕΣΑΣΦΑΛΕΙΑΑΣΦΑΛΙΣΗΓΥΝΑΙΚΑΔΙΑΦΟΡΑΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Noμική Προστασία Δημοσίων Υπαλλήλων από την ARAG

Ο μύθος της εξασφάλισης του Δημόσιου Τομέα αποδείχθηκε πλάνη. Έτσι συναντηθήκαμε την περίοδο της οικονομικής κρίσης και από τότε προχωράμε μαζί.

Η προστασία του εισοδήματός σου, η αντιμετώπιση της δημόσιας γραφειοκρατίας, η διεκδίκηση των εργασιακών σου δικαιωμάτων, είναι οι λόγοι που μας εμπιστεύεσαι.

Ανακαλύψτε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες Νομικής Προστασίας που έχουμε σχεδιάσει αποκλειστικά για εσάς.

Η ARAG ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

 • τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σου
 • τα δικαστικά έξοδα
 • τις αποζημιώσεις των κλητευθέντων μαρτύρων
 • τις αμοιβές των διορισθέντων πραγματογνωμόνων
 • τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών
 • τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Οι καλύψεις παρέχονται:

 • Στον ασφαλισμένο, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα και με την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου.
 • Για την υπεράσπιση ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Επιπλέον καλύπτεται και η πειθαρχική υπεράσπιση, σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας – δίωξης περιλαμβάνουσα και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.) Η κάλυψη ισχύει και για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου όταν κατηγορείται για αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον οδηγεί νομίμως υπηρεσιακό όχημα ή ΙΧΕ με υπηρεσιακή εντολή μετακίνησης.
 • Για εργασιακές διαφορές, όπως για παράδειγμα:

  – Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις,
  – Βλαπτικές μεταβολές,
  – Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης,
  – Απολογίες- Ε.Δ.Ε.,
  – Αναφορές υπηρεσιακές ή μη,
  – Παρακράτηση μισθού,
  – Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών,
  – Διοικητικά πρόστιμα,
  – Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων,
  – Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταθέσεων,
  – Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεών τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

 • Καλύπτεται η προσεπίκληση του Δημοσίου σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεχθεί αγωγή αποζημίωσης που έχει σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική του ιδιότητα, εφόσον δικονομικώς επιτρέπεται.
 • Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις:

  – Ψευδούς καταμήνυσης,
  – Χειροδικίας,
  – Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις νόμων αστικής ευθύνης, για αξιώσεις απόλυτα συνδεδεμένες με την επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου και κατά την εκτέλεση αυτής, περιλαμβανομένων και των αξιώσεων για σωματικές βλάβες από τροχαίο ατύχημα κατά του υπαίτιου τρίτου, εφόσον ο ασφαλισμένος οδηγεί νομίμως υπηρεσιακό όχημα ή ΙΧΕ με εντολή μετακίνησης.
 • Για την παροχή Νομικών Συμβουλών για ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις παραπάνω αναφερόμενες καλύψεις.

Οι επαγγελματίες ασφαλιστές και οι εκπρόσωποι της ARAG μπορούν να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες

 

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button